Bejelentkezés    Regisztráció

Tartalom

A szegedi Fehér-tó története

Természeti viszonyok ma

A szegedi Fehér-tó egy mesterséges halastórendszer, amely Csongrád megye déli részén, Szegedtől mintegy kilenc kilométerre, északnyugatra, az északi szélesség 46º20’ és a keleti hosszúság 20º07’ alatt terül el, területe 13 km2.

A tavak környékén feketeföldeket, löszös, homokos talajokat találunk homokos, vakszikes területekkel, mocsaras foltokkal, amelyek nyugaton és délen a tó partjáig húzódnak

A halastó gátjain átlagosan 2-10 m széles nádas van, ahol fűz, nyár, amerikai kőris, fagyal és tamariszkusz csoportokat találunk.

A területet belvíz levezető csatornák (a Majsai-, a Kisteleki-, a Szillér-Baktó-Fehértói-, a Fertő-Fehértói- és az Algyői-főcsatorna) hálózzák be.

Kialakulása napjainkig

A magyar törzsek már a honfoglalás idején megtelepedtek a Fehér-tó és a Tisza vidékén, mert a táplálékban gazdag környék kedvező létfeltételeket kínált számukra.

A tó nevét elsőként említő első írásos emlék 1075-ből származik. I. Géza uralkodása idején a területet egy oklevélben egy apátságnak,(Garam-melléki Benedek-rendieknek), adományozta a rajta élő földművesekkel és halásznépekkel egyetemben. „Feiertou”, / Kristó 1983./, néven az oklevélben szereplő tavak, mocsarak között találjuk megemlítve.

A tó területét a XVIII. század végén még utak hálózták be nagy összevisszaságban. Legelőként is hasznosították, mert az időszakos vízborítás következtében dús füves területek alakultak ki

Szeged lakosságának a XIX. századig is egyik fő foglalkozása és jövedelemforrása a halászat volt a Tiszához és a város határában lévő Fehér-tóhoz kötődően, amelynek területét még a XIX. század elején is rendszeresen elárasztotta a folyó, így a városra nézve egyre veszélyesebbé vált a szikes tó. 1871-ben a vadvíz körülfogta és elöntéssel fenyegette a várost. Ekkor építették meg a Fehér-tói csatornát, mely ismét biztosította a tó nyugati lefolyását. Megvolt azonban a lehetőség arra, hogy a tó visszahúzódjon. Azonban mégsem ez történt, mert időközben a Tiszát szabályozták, s a vadvizek már nem tudtak a kialakított, természetes erezeteiken át a folyóba jutni. A felgyülemlő vadvizek a földművesek gazdálkodási munkafolyamatait kedvezőtlenül érintették, ezért azok vízlevezető árkokat ástak, figyelembe nem véve azt, hogy a későbbiekben hol halmozódik fel a belvíz, így megnövelték a tó eredeti vízgyűjtő területét.

A Fehér-tó feltöltődését mutatja, hogy a sekély vízben a vízjárás számtalan szigetet alakított ki. A szigeten juhászcsaládok települtek le, s azokat többségükben róluk nevezték el (pl. Korom-sziget). A Szamár-sziget onnan kapta nevét, hogy csak itt termett olyan sziki fű, amit a szamarak szerettek.

A folyó szabályozása után a védtöltések többek között a Fehér-tó vízutánpótlásának is akadályt állítottak. A korabeli térképi ábrázolások szerint a tó 1886-ban érte el addigi legnagyobb kiterjedését. Nyugati és déli oldalán partvonala szinte pontosan megegyezik a mai mederhatárokkal. Ugyanekkor már a folyószabályozás hatása is érződött a tó területének növekedésében.

A szegedi Fehér-tó jelenlegi formájában a gazdasági hasznosítási igény következtében alakult ki. Először 1905-ben készült terv a tó hasznosításáról, amelynek az volt a lényege, hogy a tó egy részét halastóvá kell alakítani, kisebb részét pedig mezőgazdasági művelés számára lecsapolni, bár ez utóbbi irreális tervnek bizonyult a szikes talaj miatt.

1911-ben elkészült a tógazdaság kialakítási terve és költségvetése és 1932-re megépült az Algyői főcsatorna, amely lehetővé tette ezután a tó feltöltését vagy adott esetben annak lecsapolását.

1933-ban kezdett üzemelni a halgazdaság a Fehér-tó 520 ha-os déli sávján. A Tisza vizével való vízellátás a korábbi szikes élőhelyek megszűnéséhez és az édesvízi fajok megtelepedéséhez vezetett. A tó É-ÉNY-i része még megmaradt azonban eredeti állapotában.

1943-ban újabb halastavat építettek, az ős-szikes területe ismét több mint 100 ha-ral csökkent. Megépítették a Majsai-főcsatornát, amely kettészeli a tavat, és feladata a víz elvezetése a Tiszába a semlyékekből, vízállásokból, mocsarakból.

A fehér-tavi rész mai formáját 1961-ben nyerte el és 1969-tól a 16 halastóból, 83 teleltető medencéből, 18 itatóból és 2 vízelosztó tóból álló, 1,25 m mély, 1.324 ha területű tógazdaság a Szegedi Állami Gazdaság kezelésébe került.

Az Állami Gazdaság 1982-ben 557 hektár területen az Új-tavakkal gazdagodott, s ezzel az egykori fertő területeket is bevonták a hasznosításba.

1994-ben a tulajdonjogi viszonyok változtak:

A XI-es, III-as, X/1 és X/2-es tóegység állami tulajdon maradt, a Kiskunsági Nemzeti Park kecskeméti Igazgatóságának kezelésében, azonban azok egy 20 évre szóló szerződés keretei között bérbe lettek adva a Szegedfish Kft-nek gazdálkodás céljára, amely a tórendszer többi részét a privatizációs eljárás során megvásárolta.

Így a gazdasági és a természetvédelmi érdekek együttélése figyelhető meg a területen, amelyek ugyan bizonyos pontokon időnként ütköznek, azonban ezen felmerülő problémákat az érdekelt felek kellő diplomáciai készséggel és tolarenciával mindig képesek megoldani.

A tó madártani kutatása a kezdetektől napjainkig

A Fehér-tó kutatásának első jelei a XIX.század elejére vezetnek minket vissza, a kor szellemének megfelelően a madarak elejtésének és prepalásának formájában. Az első gyűjtő Johann Natterer a bécsi múzeum alkalmazottja volt.

A XIX, század végén Lakatos Károly (1891) és Zsótér László (1894) munkásságán keresztül kapunk némi betekintést a tó madárfaunájába, ám a Fehér-tó igazi felfedezőjének a 1930-as években ott kutatásait megkezdő Dr. Beretzk Pétert tekinthetjük.

A szegedi Fehér-tó atyja:

Dr. Beretzk Péter (Szeged, 1894. 10. 23.- Szeged, 1973. 06. 09.)
Végzettsége: orvostudományi egyetem, orvos, ornitológus, a biológiai tudományok kandidátusa (1952)

Dr. Beretzk Péter
Dr. Beretzk Péter

1912–1914 között a kolozsvári egyetemen, majd 1918–1920 között a budapesti egyetemen folytatta orvostudományi tanulmányait és itt szerzett oklevelet is. A MÁV szolgálatában dolgozott, mint orvos; itt igazgató-főorvosi címet nyert. Tudományos munkásságát a madártan területén fejtette ki. Nagy szerepe volt a szegedi Fehér-tó madárvilágának feltárásában, majd a terület védettségének kiharcolásában. Tudományos tevékenységének elismeréseképpen a szegedi tudományegyetemen 1948-ban magántanári képesítést, majd 1964-ben egyetemi tanári címet nyert. A Madártani Intézet 1945-ben rendkívüli tagsági oklevéllel tüntette ki, 1968-ban a szegedi JATE a József Attila-emlékérmet adományozta számára. Az agrai Academy of Zoology rendes tagja volt, a Dél-Finn Természetvédelmi Egyesülettől pedig külföldi tagsági oklevelet nyert.

1932-től járta rendszeresen a szegedi Fehér-tavat és a környező ősállapotú szikes gyepeket .A madarak gyűjtése és megfigyelése mellett 1932-től rendszeresen foglalkozik madárfotózással is.( Képei a szegedi Móra Ferenc Múzeum diagyűjteményéből.)
1952-ben szakértői minőségben működik közre Homoki-Nagy István „Vadvízország” című filmjében, amely a szegedi Fehér-tóról forgattak, és méltán tették azt világhírűvé. Kutatásainak kezdete egybeesett az „Ősfehértó” halastórendszerré való alakításával. Szembesülve annak a reális fenyegetésével, hogy az akkori páratlan költő-és vonuló állomány áldozatul eshet az előretörő gazdasági érdekeknek, a tudós 1938-ban neves támogatók szakvéleményével felvértezve védelmi javaslattal fordult Szeged város törvényhatóságához. Indítványára Szeged (228/1938 sz. határozatával) az Algyői-főcsatornától északra elterülő "ősszikesből" 280 holdat védetté nyilvánított. A következő évben a földművelésügyi miniszter (113. 559/139 fö i.ü.o. határozata) a védett terület nagyságát 350 holdra emelte. Ezzel megvalósult az első magyar madárrezervátum!

1951–ben gyűjteményét a "Szegedi Állami Múzeumnak" ajándékozta.

Az örökletét legértékesebb részét a madáranyag jelenti. Ennek leltározását, 1953 és 1958 között, Csongor Győző végezte. A Beretzk-féle örökletétben 16 madárrend 231 faja található. A 806 példányból 738 (91,57%) fehér-tavi gyűjtésű madár, a többi 68 (8,43%) egyéb lelőhelyekről származik. Hasonló a fajok aránya is, 211 fehér-tavi (91,35%), 20 (8,65%) máshonnan származik.

Dr. Beretzk Péter szerecsensirály fiókát fényképez
Dr. Beretzk Péter szerecsensirály fiókát fényképez

Tudományos munkájának eredményeit nagy számú publikációjában adta közre, 40 éven keresztül írt tudományos közleményeket szakmai lapokba /120 cikk/, ismeretterjesztő írásokat /281/ közéleti folyóiratokba. Beretzk Péter irodalmi munkásságát Jakab Béla összegezte 1984-ben. Emlékét a Móra Ferenc Múzeumban tábla, szülővárosában utcanév őrzi.

Beretzk Péter közéleti emberként is sokat tett városáért. Mint a városi törvényhatósági bizottság tagja, számos, figyelemre méltó javaslattal állt elő. Ha a közművelődés területét vizsgáljuk, ilyenek például a múzeum épületének kibővítése, a díszterem kialakítása, a Stefánia-park rendezése. 1945 után (már magánemberként) ő kezdeményezte a hazai preparátorképzés megindítását és a Magyar Madártani Egyesület Szegedre költöztetését. Az örökletét anyagára alapozva, 1952-ben, Szegeden jött létre a vidék legnagyobb múzeumi természettudományos állandó kiállítása: ”A Fehér-tó élete.”

Néhai Beretzk Péter életműve nagymértékben hozzájárult városunk jó hírének a megalapozásához. Munkásságát a madarászok Európa-szerte elismerik, tanítványai a világ számos egyetemén és tudományos kutatóhelyén dolgoznak.

A hálás utókor a "Fehér-tó atyja" névvel ismerte el a nevezetes tóvidék megmentéséért folytatott, gyakran reménytelen küzdelmét.

Dr. Beretzk Péter a leskunyhónál


A szegedi Fehér-tó madárvilága napjainkig

A múlt század elején a szegedi Fehér-tó természetes állapotában még egy nagy kiterjedésű, időszakos vízállású szikes tó volt. Tipikusan pusztai-sztyeppi környezetben fészkelő fajok alkották madárvilágát, mint gulipán, széki lile, gólyatöcs, székicsér és kis csér, a legeltetett gyepek-tocsogók, mocsarakra jellemző fajok mellett, mint bíbic, nagy goda, piroslábú cankó.

A Tisza közelsége miatt a folyó vonalát követő migráció természetes pihenőhelyeként funkcionált.

Egyes parti madárfajok, mint a kis póling rendszeres tavaszi vonuláson tízezres tömegekben éjszakáztak, nem voltak ritkák a 3-4.000 példányt számláló augusztusi sarlós partfutó csapatok, amelyekre még vöröslő nászruhájuk miatt joggal akasztották a szegedi tanyavilágban élő emberek a ”paprika sneff” nevet. Eseményszámba mentek a sok ezernyi madarat számláló nagy póling csapatok nyárvégi-őszi gyülekezései.

Százezernyi réce választotta tavaszi pihenő- és táplálkozóterületként a tavasszal még mély vízzel borított területet, kedvező őszi vízviszonyok esetén nagy libacsapatok pihentek meg, a korabeli vadászati statisztikák szerint jelentős számban.

Számos ritka madárvendég tisztelte meg jelenlétével a tavat, ilyenek voltak például: vékonycsőrű póling, laposcsőrű víztaposó, jeges sirály.

Az 1930-as év hatalmas fordulópontot jelentett a tó madárvilágának életében, a gazdasági igények miatt elkezdődött a halastavak kiépítése, amely fokozatosan elkezdte megváltoztatni az itt költő és átvonuló madárvilág összetételét.

Eleinte a területre oly jellemző fajoknak fontos élőhely zsugorodásával természetesen elkezdett ezen madarak állománya is csökkenni, végül szinte eltűnni. Ezek a gólyatöcs, gulipán ,székicsér, széki lile voltak, amelyek életterét fokozatosan felmorzsolta az egyre nagyobb teret hódító halastórendszer.

A létrejött tóegységeket a Tisza vízével táplálták az Algyő-főcsatornán keresztül , a halászati technológiának köszönhetően évente többször lecsapolták, illetve feltöltötték azokat, amelynek köszönhetően a vízmínőség változott, az egykori nagyon magas lúgtartalmú víz lassan teljesen édesvízzé vált, amelynek köszönhetően a terület flórája is nagymértékben változott, a tavak szegélyében megjelent a nád, helyenként 20-30 ha kiterjedésű nádszigetek jöttek létre.

Azonban ezekkel a változásokkal a madárfauna is egy nagy változáson ment keresztül, olyan fajok jelentek meg ,amelyek a halastavak előtt egyáltalán nem voltak jellemzők itt.

A halastavak vonzották a gémféléket, a nádasokban több jelentős gémtelep jött létre, olyan fészkelőfajokkal, amelyek a 1930-40-es években igazi ritkaságnak számítottak: nagy kócsagok, batlák, bakcsók, üstökösgémek és kis kócsagok kezdtek költeni egyre emelkedő számban a szürkegémek és vörösgémek mellett.

A XI-es tóegység megépítésekor keletkezett egy természetes sziget, egy Korom nevű juhász tanyája helyén alakult ki az ország egyik legnagyobb sirály-telepe, ahol igazi szenzációként a mediterrán elterjedésű szerecsensirály telepedett meg rendszeres költőfajként az 1950-es évek legelején, több ezer pár dankasirály és néhány tucat küszvágó csér mellett.

A folyó közelségénél fogva a terület megmaradt kiemelt jelentőségű madárvonuló helynek, a lecsapolt tavakon tavasszal és ősszel tízezerszám vonulnak át a limikólák, réce-félék, napjainkban ősszel a daruvonulás jelent hatalmas élményt az érdeklődőknek 20-25.000-es éjszakázó csapataival.

Természetesen most sem hiányoznak a szenzációnak számító ritkaságok, az elmúlt években a következő érdekes fajok kerültek távcső elé, illetve hálóba: pártásdaru, sárgalábú cankó, vándor partfutó, Baird- partfutó, jeges sirály, nagy halfarkas, borzas gödény, vándorfüzike, kalandra, törpevízicsibe, rozsdás nádiposzáta.

Az évtizedek folyamán amatőr és professzionális ornitológusok több nemzedéke nevelődött ki a területre való rendszeres kilátogatások során, amelyet a Magyar Madártani Egyesület Csongrád Megyei Helyi Csoportjának tagjai az általuk szervezett bemutató madárgyűrűzésekkel egybekötött kirándulások alkalmaival az érdeklődőknek is igyekeznek bemutatni, mint a Dél-Alföld egyik legnagyobb jelentőségű madárrezervátumát.

Jersey is de voetbalshirt met naam naam van een kledingstuk. Dit wordt gedragen als een goedkope voetbalshirts, pullover of poloshirt met lange armen basketbal kleding winkel. In tegenstelling tot moncler jas outlet het vest heeft het een trui, echter geen opening Voetbaltenue kind aan de voorkant.

Dr. Tokody Béla